kuikenkl   bloesem3kl   schaapkl   bloemenmandjekl   kikker2kl   bloesem3kl   kuikenkl

Advisering groep 8

Advisering voortgezet onderwijs

Voor ons als school en voor u als ouder is het van belang dat uw kind aan het eind van de basisschool-periode een passend schooladvies krijgt.

Verplichte Eindtoets Taal en rekenen:

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een eindtoets maken. Daarom is er vanaf 2016 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De DSV gaat volgend jaar, net als voorgaande jaren, meedoen aan de Centrale Eindtoets van CITO. Deze Centrale Eindtoets zal plaats vinden op 18, 19 en 20 april 2017. De uitslag van deze CITO Eindtoets is niet van invloed op onze advisering. Overigens wordt deze uitslag niet eerder dan half mei verwacht.

Wat is volgens ons een passend advies?

Een passend schooladvies geeft uw kind een reële kans op succes in het voortgezet onderwijs.

Met dit schrijven geven we beknopt weer welke weg wij als school bewandelen bij het tot stand komen van het advies.

Welke punten nemen we bij de advisering mee?

  • De gegevens uit ons leerlingvolg-systeem over de gehele schoolcarrière en in het bijzonder de resultaten hierbij van de laatste drie leerjaren.
  • Met het rapport Vooruitblik en de scores die zijn behaald op de Entreetoets wordt een rechtstreekse voorspelling gedaan van het brugklastype dat het beste bij uw kind past.
  • Gegevens die er eventueel zijn vanuit de leerlingenzorg.
  • Gegevens die we hebben t.a.v. gedrag en werkhouding, concentratie, huiswerkattitude, zelfstandigheid en stressbestendigheid.

Wie zijn betrokken bij de advisering?

Het advies wordt voorbereid door de

groepsleerkrachten van groep 7 en 8.

Vanuit de zorg denkt de IB-er mee en als eindverantwoordelijke ook de directeur van onze school.

Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.

Tijdpad

In groep 8 zullen in november tijdens de 10 minuten gesprekken de laatste uitslagen van de CITO toetsen worden besproken en het voorlopig advies.

Half januari wordt in een gesloten envelop het advies naar u als ouder opgestuurd. U bent vrij om te reageren op dit advies en uw kijk op dit advies schriftelijk toe te lichten.

Wanneer uw verwachting niet overeen komt met het advies van de school, wordt u uitgenodigd voor een gesprek in aanwezigheid van de intern begeleider. De school neemt zo nodig uw mening mee bij het opstellen van het definitieve advies.

Begin februari vindt het adviesgesprek plaats samen met uw kind. Dit gesprek moet een positief gesprek zijn waar het kind centraal staat. Tijdens dit gesprek kan er geen discussie meer zijn over het advies. U krijgt tijdens dit gesprek het definitieve adviesblad met een unieke code. Met het advies en deze unieke code kunt u uw kind aanmelden bij één school voor voortgezet onderwijs. De sluitings-datum voor aanmelding is bij de meeste scholen half maart.

Hoe belangrijk is het uiteindelijke schooladvies?

Bij de aanmelding op de nieuwe school is het schooladvies bindend.

En als u een ander advies wenst?

Wij adviseren op basis van een breed scala van gegevens over een meerjarige periode. We gaan hierbij niet over één nacht ijs. In de meeste gevallen zal het resultaat van de Eindtoets een bevestiging zijn van het basisschooladvies. We staan achter onze uiteindelijke advisering en is eenmaal het definitieve advies gegeven dan wordt het alleen heroverwogen als de score van de Eindtoets hoger is dan het door ons gegeven basisschooladvies.

Heroverweging kan ertoe leiden dat wij het advies naar boven bijstellen. Bijstellen is echter geen verplichting, en derhalve kunnen wij besluiten het schooladvies ondanks een hogere eindtoetsscore niet naar boven bij te stellen, als dat in het belang van de leerling is.

Toelating voortgezet onderwijs:

Het schooladvies is bindend. Een school voor voortgezet onderwijs mag een leerling niet lager plaatsen dan diens advies, tenzij de ouders hier expliciet om vragen. Leerlingen met een combinatieadvies mogen wel op het laagste van de twee niveaus worden geplaatst. Als een school dit laagste niveau niet aanbiedt mag de school de leerling afwijzen.

Aanvullende informatie over aanmelding?

Als uw kind in groep 8 zit krijgt het op geregelde tijden informatie mee naar huis die voor u belangrijk is, zoals over aanmelddata, open dagen, procedures etc.

Ook op de informatieavond van groep 8 wordt u hierover ingelicht.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Privacy beleid DSV

Lees hier meer over ons DSV Privacy beleid

Waar vind je ons

Waar vind je ons

Schoolkrant

Schoolkrant

Gids Basisonderwijs

lr 87041 onderwijsgids po 2015 2016 cover

De VO-gids

VOgids20162017