kuikenkl   bloesem3kl   schaapkl   bloemenmandjekl   kikker2kl   bloesem3kl   kuikenkl

Gedragsprotocol

Delftsche Schoolvereeniging

 

GEDRAGSPROTOCOL

 

Algemeen

Goede leerprestaties kunnen bereikt worden als leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Respect voor elkaar, algemene fatsoensnormen en goede omgangsvormen vinden we belangrijk. Een veilig klimaat en prettige sfeer dragen hiertoe bij en daarom is het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zoveel mogelijk dezelfde kaders hanteren. De directie bewaakt deze kaders.

In dit gedragsprotocol worden niet allerlei zaken in regeltjes vastgelegd maar wel de specifieke afspraken. Deze afspraken hebben vooral met houding te maken. Door ze regelmatig te bespreken hopen wij de goede sfeer en klimaat in onze school te continueren.

Dat bespreken gebeurt vooral tijdens kringgesprekken, werken met de Soemokaarten (onderwerpen sociaal-emotionele ontwikkeling), het bespreken van de maandregels en wanneer een incident er aanleiding toe geeft.

Helaas is pestgedrag een probleem wat regelmatig aan de orde komt in de groepen. Wij hopen met directe bespreking en aanpak van alle partijen een preventieve werking te bewerkstelligen. Wanneer pesten veelvuldig voorkomt in een groep is een pestproject op zijn plaats.

Het voorbeeld van leerkrachten en ouders is in deze van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies op een rustige manier worden uitgesproken.

 

Specifieke gedragsregels voor de leerlingen

 • We komen niet aan de ander als de ander dat niet wil
 • Als je kwaad bent ga je niet slaan, probeer samen te praten. Lukt dit niet ga dan naar de juf of meester
 • We zitten niet aan spullen van een ander
 • We proberen elkaar te helpen, samen te spelen en werken zonder een ander buiten te sluiten
 • Pesten past niet in onze school dus daar doe je niet aan
 • We lachen niemand uit en spreken iedereen met hun naam aan (dus geen bijnaam)
 • We gebruiken geen schuttingtaal, obscene gebaren en moppen
 • Je spreekt de leerkrachten aan met juf of meester, toont respect en geeft geen brutale antwoorden
 • Je probeert je opgedragen werk zo goed mogelijk te maken
 • In het schoolgebouw gedragen we ons rustig, we schreeuwen en rennen niet
 • We lopen in de fietsenstallingen (dus niet fietsen)
 • We gebruiken goede omgangsvormen zoals elkaar gedag zeggen bij het binnenkomen, de deur openhouden als iemand achter je loopt enz.
 • Tijdens het overblijven houden we ons aan de daarvoor geldende regels
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken, regels en aanwijzingen van school en je groepsleerkracht

Specifieke gedragsregels voor de leerkrachten

 • Respecteer iedere leerling en toon belangstelling
 • Maak duidelijke afspraken met de leerlingen, bespreek ze regelmatig, kom ze na en evalueer ze met de groep
 • Zorg voor een veilige, prettige sfeer in de groep
 • Als je onrust of frustratie signaleert, wacht niet op escalatie maar bespreek de situatie
 • Wees eerlijk en waardeer positief, sluit een vervelende situatie altijd positief af
 • Begroet leerlingen bij binnenkomen en weggaan, zorg dus dat je bij je groepslokaal bent op dat moment
 • Loop met je groep mee als je naar buiten en weer naar binnen gaat
 • Maak een afspraak met een collega waar je, indien nodig, even een leerling apart kunt zetten
 • Volg bij hardnekkig problematisch gedrag consequent het stappenplan wat in gang wordt gezet bij ‘grensoverschrijdend gedrag’ (zie bijlage)
 • Probeer je collega’s bij te staan in voor- en tegenspoedsituaties
 • Draag je steentje bij aan de totale organisatie binnen de school
 • Ruim niet alleen je klaslokaal op, maar help ook bij de ruimtes en materialen die gezamenlijk worden gebruikt

Specifieke gedragregels voor de ouders

 • Ouders houden zich aan bovengenoemde regels en stimuleren hun kinderen in het naleven van deze gedragsregels
 • Als een kind ziek is wordt dat tussen 8 en 9 uur s’ochtends gemeld bij de administratie
 • Ouders houden zich aan de afspraken zoals die bestaan m.b.t. schoolverzuim en gemeld in de Jaarwijzer
 • Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de school op het speelplein zijn, vanaf dat moment is er toezicht en is de school medeverantwoordelijk
 • In de groepen in de onderbouw neemt de ouder op tijd afscheid van het kind zodat de leerkracht op tijd kan beginnen
 • Kinderen die niet overblijven komen pas 10 minuten voor het eind van de middag-pauze terug op school
 • Korte boodschappen kunnen altijd even gemeld worden vòòr schooltijd; voor langere gesprekken moet een afspraak gemaakt worden
 • Ouders praten alleen met leerkrachten over zorgen en problemen wanneer er geen kinderen bij zijn
 • Zie voor klachten: Omgaan met klachten door ouders

Dit gedragsprotocol is mede tot stand gekomen door de bijdrage van de leerkrachten.

Omdat de problematiek kan veranderen en om de kwaliteit te waarborgen, zal dit protocol vierjaarlijks opnieuw teambreed worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

De regels zullen aan het begin van een schooljaar, maar ook later in het jaar, regelmatig worden besproken door de leerlingen en leerkrachten.

Bijlage

 

Adviezen aan leerkrachten en ouders i.v.m. pesterijen

 • Neem het gepeste kind, ouders of leerkrachten altijd serieus
 • Stimuleer kinderen om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
 • Corrigeer het kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag
 • Geef zelf het goede voorbeeld
 • Leer het kind voor anderen op te komen
 • Leer het kind voor zichzelf op te komen

 

Aanpak van ruzies en pesterijen in 6 stappen

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

 • Er eerst zelf (en samen) uit te komen
 • Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt kan deze het aan de leerkracht voorleggen
 • De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en nieuwe afspraken te maken
 • Bij herhaling tussen dezelfde leerlingen volgen maatregelen zoals die in onderstaand stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag worden beschreven
 • Er wordt door de leerkracht een aantekening van het incident gemaakt en vervolgens gehandeld zoals beschreven in het stappenplan voor grensoverschrijdend gedrag
 • De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of IB-er (intern begeleider)

 

Aanpak van grensoverschrijdend gedrag

 • De leerling wordt aangesproken door de leerkracht, zij maken afspraken om herhaling te voorkomen. Op het aanspreken dient met respect te worden gereageerd.
 • Bij herhaling maakt de leerkracht een aantekening van het incident en brengt, indien van toepassing (ligt aan de aard van het incident), ouders en eventueel IB-er/BC-er (bouwcoördinator) op de hoogte
 • Bij een herhaaldelijke of zwaardere overtreding volgt een strafmaatregel in de vorm van extra werk, nablijven, taak verrichten. Ouder, IB/BC worden hiervan op de hoogte gebracht en er wordt weer een aantekening gemaakt
 • Bij hardnekkige verstoring in de groep gaat de leerling tijdelijk bij een      collega werken (er zijn van te voren afspraken gemaakt bij wie) of in een ruimte waar ook toezicht is
 • Bij 3 zware overtredingen binnen 2 weken opnieuw melding aan de ouders en directie.

Uitnodiging voor een gesprek met directie, ouders, leerkracht en IB. Er komt een verslag van dit gesprek en een afschrift hiervan gaat naar de ouders

 • Bij ernstige en grove overtredingen worden ouders door de directie gewezen op de procedure schorsing en verwijdering

 

Omgaan met klachten door ouders

 • Indien een ouder een klacht heeft op het niveau van de relatie leerkracht-leerling dan gaat hij/zij altijd eerst persoonlijk in gesprek met de desbetreffende leerkracht. Pas in tweede instantie kan de directie aangesproken worden.
 • De afspraak voor een gesprek kan via de mail gemaakt worden; het gesprek zelf wordt niet via de mail gevoerd.
 • Komt de ouder bij de directie dan zal die altijd vragen of er al met de leerkracht gesproken is. Is dat niet het geval dan verwijst de directie de ouder terug naar de leerkracht en stelt de leerkracht op de hoogte van het feit dat een ouder bij de directie geweest is en alsnog met de leerkracht zal komen praten.
 • Komen leerkracht en ouder er samen niet uit dan wordt de directie erbij betrokken en zo nodig wordt het bestuur geïnformeerd.
 • Klachten die rechtstreeks naar het bestuur gaan, worden terugverwezen naar de directie en de directie informeert de leerkracht.
 • Mocht de afhandeling niet naar tevredenheid hebben plaatsgevonden, of mocht deze door de aard van de klacht niet mogelijk zijn, dan verwijzen wij de ouder naar hoofdstuk 6.8 Klachten in de Schoolgids. 
  U kunt dan een beroep doen op de Klachtenregeling.

 

Schorsing

Aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en een time-out nodig is voor het zoeken naar een oplossing.

Dit mag max. 5 dagen duren en moet schriftelijk gemeld worden bij ouders, inspectie en leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig en/of schoolgaand is.

Na afloop worden er schriftelijke afspraken gemaakt met de leerling en ouders. Regelmatige evaluatie is noodzakelijk.

Het bestuur wordt over de schorsing ingelicht.

 

Verwijdering

Verwijdering vindt plaats bij dusdanig ernstig wangedrag dat het bevoegd gezag concludeert dat de relatie tussen school en leerling onherstelbaar is verstoord.Verwijdering kan ook plaatsvinden volgend op een eerdere schorsing waarna geen verbetering is opgetreden. Gedurende 8 weken moet de directie zich inspannen om een andere school voor de leerling te zoeken.

De leerling moet thuis schoolwerk aangeleverd krijgen. Als er na 8 weken geen school is gevonden, wordt de leerling uitgeschreven en overgedragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig en/of schoolgaand is. Ook de inspectie van het onderwijs wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Wij werken volgens dit protocol aan een veilig klimaat voor de kinderen. Wij rekenen op de medewerking van alle betrokkenen van de school.

Namens Team en MR

Delftsche Schoolvereeniging

11-12-2014

Privacy beleid DSV

Lees hier meer over ons DSV Privacy beleid

Waar vind je ons

Waar vind je ons

Schoolkrant

Schoolkrant

Gids Basisonderwijs

lr 87041 onderwijsgids po 2015 2016 cover

De VO-gids

VOgids20162017