kuikenkl   bloesem3kl   schaapkl   bloemenmandjekl   kikker2kl   bloesem3kl   kuikenkl

Informatieverstrekking aan ouders/verzorgers

PROTOCOL

Informatieverstrekking aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen

 

Informatieverstrekking algemeen

  1. Schriftelijke informatie met betrekking tot de school, de groep en de leerling wordt in enkelvoud verstrekt[1].
  2. Voor een gesprek met betrekking tot een leerling worden de ouder(s)/verzorger(s) gezamenlijk uitgenodigd. Een uitnodiging voor een gesprek wordt in enkelvoud verstrekt.
  3. Bij de informatieverstrekking aan ouders/verzorgers van leerlingen wordt er vanuit gegaan, dat de ouder(s)/verzorger(s) elkaar informeren over de informatie die zij van school ontvangen en dat zij – voor zover er sprake is van ouderlijk c.q. gezamenlijk gezag of gezamenlijke voogdij – beslissingen die de leerling betreffen in onderling overleg nemen c.q. hebben genomen.

Informatieverstrekking gescheiden levende ouder(s)/verzorger(s)

  1. Indien de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling gescheiden van elkaar leven, zal schriftelijke informatie met betrekking tot de school, de groep en de leerling in tweevoud worden verstrekt als één van hen dit mondeling dan wel schriftelijk aan de directie vraagt.
  2. Indien de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling gescheiden van elkaar leven, zal de uitnodiging voor een gesprek met betrekking tot de leerling in tweevoud worden verstrekt als één van hen dit mondeling dan wel schriftelijk aan de directie vraagt.
  3. Indien de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling gescheiden van elkaar leven, zullen gesprekken met betrekking tot de leerling met hen afzonderlijk worden gevoerd als één van hen dit mondeling dan wel schriftelijk aan de directie vraagt.
  4. Van de bepalingen 4, 5 en 6 zal slechts worden afgeweken in de volgende gevallen:
  1. één van de ouder(s)/verzorger(s) geeft de directie een afschrift van een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt, dat de andere ouder/verzorger geen recht op informatie met betrekking tot de leerling heeft,
  2. het geven van informatie is naar het oordeel van de school in strijd met de belangen van het kind.

 

Slotbepalingen

8. In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directie.

9. Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de DSV op 1 februari 2005. Het vervangt het protocol Ouderlijk Gezag en Omgang van januari 2003 en treedt in werking met ingang van 2 februari 2005.[1] Verstrekken houdt over het algemeen in: aan de leerling meegeven of per e-mail aan de ouders/verzorgers van de leerling verzenden. Slechts bij uitzondering maakt de school voor het verstrekken van informatie gebruik van de post.

Privacy beleid DSV

Lees hier meer over ons DSV Privacy beleid

Waar vind je ons

Waar vind je ons

Schoolkrant

Schoolkrant

Gids Basisonderwijs

lr 87041 onderwijsgids po 2015 2016 cover

De VO-gids

VOgids20162017